Taniguchi Keisuke

写真a

Title

Professor

Researcher Number(JSPS Kakenhi)

70586528

Current Affiliation Organization 【 display / non-display

 • Duty   University of the Ryukyus   Faculty of Science   Physics and Earth Sciences   Professor  

University 【 display / non-display

 • 1990.04
  -
  1994.03

  Kyoto University   Faculty of Science   Graduated

Graduate School 【 display / non-display

 • 1994.04
  -
  1996.03

  Kyoto University  Graduate School, Division of Natural Science  Master's Course  Completed

 • 1996.04
  -
  1999.03

  Kyoto University  Graduate School, Division of Natural Science  Doctor's Course (second term)  Completed

External Career 【 display / non-display

 • 2010.01
  -
  2015.03

   

 • 2015.04
  -
  2022.03

  University of the Ryukyus, Faculty of Science, Department of Physics and Earth Sciences, Associate Professor  

 • 2022.04
   
   

  University of the Ryukyus, Faculty of Science, Department of Physics and Earth Sciences, Professor  

Research Areas 【 display / non-display

 • Natural Science / Theoretical studies related to particle-, nuclear-, cosmic ray and astro-physics

Published Papers 【 display / non-display

 • Coalescence of black hole-neutron star binaries

  Kyutoku Koutarou, Shibata Masaru, Taniguchi Keisuke

  LIVING REVIEWS IN RELATIVITY ( Living Reviews in Relativity )  24 ( 1 )   2021.12 [ Peer Review Accepted ]

  Type of publication: Research paper (scientific journal)

 • Current status of space gravitational wave antenna DECIGO and B-DECIGO

  Kawamura S.

  Progress of Theoretical and Experimental Physics ( Progress of Theoretical and Experimental Physics )  2021 ( 5 )   2021.05 [ Peer Review Accepted ]

  Type of publication: Research paper (scientific journal)

 • Reducing orbital eccentricity in initial data of black hole-neutron star binaries in the puncture framework

  Kyutoku Koutarou, Kawaguchi Kyohei, Kiuchi Kenta, Shibata Masaru, Taniguchi Keisuke

  PHYSICAL REVIEW D ( Physical Review D )  103 ( 2 )   2021.01 [ Peer Review Accepted ]

  Type of publication: Research paper (scientific journal)

 • New code for equilibriums and quasiequilibrium initial data of compact objects. IV. Rotating relativistic stars with mixed poloidal and toroidal magnetic fields

  Koji Uryu, Shijun Yoshida, Eric Gourgoulhon, Charalampos Markakis, Kotaro Fujisawa, Antonios Tsokaros, Keisuke Taniguchi, Yoshiharu Eriguchi

  Physical Review D ( Physical Review D )  100 ( 12 ) 123019-1 - 123019-34   2019.12 [ Peer Review Accepted ]

  Type of publication: Research paper (scientific journal)

 • Space gravitational-wave antennas DECIGO and B-DECIGO

  Seiji Kawamura, Takashi Nakamura, Masaki Ando, Naoki Seto, Tomotada Akutsu, Ikkoh Funaki, Kunihito Ioka, Nobuyuki Kanda, Isao Kawano, Mitsuru Musha, Kazuhiro Nakazawa, Shuichi Sato, Takeshi Takashima, Takahiro Tanaka, Kimio Tsubono, Jun'ichi Yokoyama, Kazuhiro Agatsuma, Koh-suke Aoyanagi, Koji Arai, Akito Araya, Naoki Aritomi, Hideki Asada, Yoichi Aso, Dan Chen, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Satoshi Eguchi, Yumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa-Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Rina Gondo, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng-Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Kiwamu Izumi, Shinya Kanemura, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Sachiko Kuroyanagi, Kei-ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Nobuyuki Matsumoto, Yuta Michimura, Osamu Miyakawa, Umpei Miyamoto, Shinji Miyoki, Mutsuko Y. Morimoto, Toshiyuki Morisawa, Shigenori Moriwaki, Shinji Mukohyama, Shigeo Nagano, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Kenshi Okada, Norio Okada, Koki Okutomi, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Ryo Saito, Masaaki Sakagami, Shin-ichiro Sakai, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Takashi Sato, Masaru Shibata, Kazunori Shibata, Ayumi Shimo-oku, Hisaaki Shinkai, Ayaka Shoda, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Aru Suemasa, Naoshi Sugiyama, Yudai Suwa, Rieko Suzuki, Hideyuki Tagoshi, Fuminobu Takahashi, Kakeru Takahashi, Keitaro Takahashi, Ryutaro Takahashi, Ryuichi Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Nobuyuki Tanaka, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Yasuo Torii, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Akitoshi Ueda, Ken-ichi Ueda, Takafumi Ushiba, Masayoshi Utashima, Yaka Wakabayashi, Kent Yagi, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Chul-Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino

  INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D ( WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD )  28 ( 12 )   2019.09 [ Peer Review Accepted ]

  Type of publication: Research paper (scientific journal)

   View Summary

  DECi-hertz Interferometer Gravitational-wave Observatory (DECIGO) is a future Japanese space gravitational-wave antenna. The most important objective of DECIGO, among various sciences to be aimed at, is to detect gravitational waves coming from the inflation of the universe. DECIGO consists of four clusters of spacecraft, and each cluster consists of three spacecraft with three Pabry-Perot Michelson interferometers. As a pathfinder mission of DECIGO, B-DECIGO will be launched, hopefully in the 2020s, to demonstrate technologies necessary for DECIGO as well as to lead to fruitful multimessenger astronomy. B-DECIGO is a small-scale or simpler version of DECIGO with the sensitivity slightly worse than that of DECIGO, yet good enough to provide frequent detection of gravitational waves.

display all >>

Other Papers 【 display / non-display

 • Location of the innermost stable circular orbit of binary neutron stars in the post Newtonian approximations of general relativity

  Shibata M, Taniguchi K, Nakamura T

  PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS SUPPLEMENT   ( 128 ) 295 - 333   1997

   

Grant-in-Aid for Scientific Research 【 display / non-display

display all >>